Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Leo Jozef Suenens
Zásadná skúsenosť charizmatickej obnovy

small_Suenens.jpg

Je kardinálom katolíckej cirkvi, ktorý bol jeden zo štyroch moderátorov Druhého Vatikánskeho koncilu, pričom bol jeho vedúcou osobnosťou.

Osobné Turíce.

Dovoľte, aby som začal opisom hlavnej skúsenosti, ktorá je dušou Obnovy v Duchu Svätom. Prekonaním povrchných analógií musíme pochopiť Obnovu ako milosť, ktorá znovu realizuje krst a birmovku, ako istý druh osobných Turíc, ktoré zahŕňajú obrátenie, znovu uznanie Ježiša Krista, novú otvorenosť voči Duchu Svätému. Nevyhnutne, väčšina definícií je neúplná a je na teológoch, aby hľadali najlepšiu formuláciu. Nebezpečenstvom výrazu “krst v Duchu“ je, že môže zapríčiniť, že prehliadneme ten Krst, ktorý nás vteľuje do života Krista. Tak isto výraz “osobné Turíce" nám nikdy nesmie dovoliť zabudnúť, že Turíce, deň, kedy bola založená cirkev, ostávajú jedinečnou udalosťou.

Skúsenosť obrátenia.

Nech ale používame akékoľvek výrazy, faktom ostáva, že skúsenosť obrátenia na nový život je jasne viditeľná v Cirkvi. Putuje cez päť kontinentov ako dych hlbokého obrátenia na kresťanstvo, ako vietor ovievajúci vyhasínajúce uhlíky, ktoré opäť roznieti na šľahajúci oheň. „Prišiel som, aby som zoslal oheň na zem,“ povedal Ježiš.

V odpovedi na modlitbu Jána XXIII a Pavla VI, toto náboženské prebudenie je pokračovaním tajomstva Turíc, nie výlučne, ale pamätným spôsobom.  Novým prvkom pre tých, ktorí to prijali je, že Duch Svätý, neustály predmet našej viery, sa pre nich stal živou skúsenosťou.  Toto je hlavnou hnacou silou Obnovy. Ako píše otec Sullivan, SJ, profesor teológie na Gregoriánskej Univerzite:

 “Charizmatici ani na chvíľu nepochybujú, že Duch Svätý sa dáva vo sviatostiach Krstu a Birmovky a že prebýva v každom, kto žije v milosti Kristovej. Zároveň oni veria, že Duch, ktorý je už síce prítomný, sa môže stať prítomný pre tú istú osobu úplne novým spôsobom. To znamená, že jeho prítomnosť, ktorá bola v minulosti záležitosťou viery, sa zmení na záležitosť skúsenosti. Stane sa to novými prejavmi Jeho pôsobenia v živote danej osoby: tým, že sa udivujúcim spôsobom zvýši moc danej osoby prinášať kresťanské svedectvo a dokonca aj rozdávaním charizmatických darov. Zdá sa nepopierateľné, že taká nová prítomnosť Ducha Svätého v živote kresťana by bola cenným darom milosti...Ich interpretácia “krstu v Duchu“ je, že ide o počiatočnú skúsenosť novej prítomnosti a pôsobenia Ducha v ich životoch. Hľadiac, ako to robia oni, na príznačnú Turíčnu skúsenosť ako na začiatok novej prítomnosti Ducha. Oni trvajú na tom, že dôraz nemá byť kladený na počiatočnú skúsenosť ako takú, ale skôr na “nový život v Duchu,“  ktorý má po ňom nasledovať a musí byť živený a podporovaný, ak má pôvodná skúsenosť priniesť svoje ovocie.“

Mocná skúsenosť.

K tejto analýze – tomuto svedectvu – by som chcel pridať riadky od historika Richarda Quedebauxa, ktorý vo svojej knihe Noví Charizmatici, veľmi presne definuje aspekty charizmatickej skúsenosti:

 „“Keď Kristus prisľúbil svojim učeníkom, že po jeho odchode zošle na nich  Ducha Svätého predbehol tri praktické potreby, ktoré Duch neskôr naplnil v ich životoch: potvrdenie viery, radosť uprostred utrpenia a vedenie a vyučovanie tých, ktorí si vyberú nasledovať Krista. Avšak príliš veľa kresťanov, ak nie väčšina, prijíma Kristov prísľub o prebývaní Ducha v nich intelektuálne, ale neprijíma tento prísľub cez zážitok skúsenosti. Potom sa tento prísľub stáva bezvýznamný a znova a znova sa natíska otázka: Ako mám “vedieť,“ že Duch Svätý prebýva vo mne? Charizmatická obnova ponúka odpoveď na túto otázku. Krst v Duchu Svätom, silná skúsenosť, ktorá presviedča prijímajúceho, že Boh je skutočný, že Boh je verný svojim prisľúbeniam a že tie isté znamenia a divy, ktoré sú opísané v knihe Skutkov Apoštolov, sa môžu stať dnes aj mne.“

 

 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium