Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Michaela Vyhnalová
Božie deti - muž a žena

small_miska.jpg

Žena milujúca Boha

Božie deti - muž a žena

Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu. Organizmus muža a ženy funguje na odlišnej biologickej báze, napríklad môžeme spomenúť hormonálny systém, ktorý má svoje charakteristické zvláštnosti. Prosto sa už rodíme ako dve odlišné ľudské pohlavia. Ženy sa nestanú mužmi tým, že ich budeme obliekať do modrých nohavíc a v detstve sa budú hrať s autami, a taktiež ani muži sa nestanú ženami tým, že ich oblečieme do červených tričiek a budú sa starať o bábiky. Mýtus voľnej výchovy a voľnosti nechať dieťa rozhodovať o svojom pohlaví je absolútne pomýlený a úplne protirečí Božiemu zámeru. Boh nás povolal na svet dokonalým spôsobom, aby sme mohli žiť láskyplným rodinným životom a zachovávať pokolenie prostredníctvom potomstva. Iba celistvá rodina založená na manželstve muža a ženy dokáže napĺňať všetky funkcie rodiny.     

Prvý List Korintským 11, 3-15

Muž – žena

... 3 Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. 4 Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje s prikrytou hlavou, zneucťuje si hlavu; 5 ale každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje si hlavu: lebo to je to isté, ako by sa oholila. 6 Lebo ak sa žena nezahaľuje, nech sa aj ostrihá; ak je žene potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje! 7 Muž si totiž nemusí prikryť hlavu, lebo je obrazom Božím a Jeho slávou; žena je však slávou mužovou. 8 Lebo nie muž je zo ženy, ale žena z muža; 9 ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. 10 Preto žena - pre anjelov - má mať na hlave znak mužovej moci. 11 Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. 13 Usúďte sami medzi sebou: či sa žene patrí modliť sa k Bohu a nezahaliť sa? 14 Či vás neučí sama príroda, že je mužovi na potupu, keď má dlhé vlasy? 15 Ale keď žena má dlhé vlasy, tej je to na česť, lebo dlhé vlasy sú jej miesto závoja. 

Je vyjadrením manželského vzťahu medzi mužom a ženou, v ktorom je možné vidieť aj vzťah Boha a cirkvi. Inštitút manželstva znamená vzťah muža ako hlavy ženy, hlavy rodiny a ženy, ktorá predstavuje telo muža, telo rodiny. Navzájom sú jedno, pretože hlava s telom predstavuje jeden celok. Ide o princíp: Ježiš Kristus ako autorita Cirkvi = muž ako hlava a autorita ženy, a zároveň Cirkev je prijímateľom tejto autority = žena ako telo muža podriadené hlave, čo predstavuje vzájomne sa dopĺňajúci vzťah vytvárajúci jednotu. Muž je hlavou rodiny, preto má vedúce miesto. Muž je ten, ktorý sa o rodinu stará, ochraňuje ju. Muž je primárne zodpovedný za vedenie a vyučovanie Božieho slova a sám má byť aj príkladom ostatným členom rodiny. Prostredníctvom úst vedie potrava do tela, zabezpečuje telu výživu; z úst aj vychádzajú slová, ústa slúžia na komunikáciu – v tomto kontexte vidíme zvestovanie Božieho slova, ktoré sýtia dušu, sú pre ňu duchovným pokrmom, výživou. Oči vidia Božiu pravdu, vedú ku svetlu z  tmy. Uši ako symbol ostražitosti – počúvať pozorne a naslúchať Božiemu slovu. Nos, cez ktorý prúdi život do celého tela – dýchanie je nevyhnutné k udržaniu života a zdravia; prvý vdych pri narodení človeka; Pán dal život „...vdýchol do jeho nozdier dych života“ podľa Genezis 2, 7. Žena zdôrazňuje rešpekt a dôveru voči mužovi, podriaďuje sa mužovi ako svojmu pánovi a aktívne uskutočňuje Božie slovo činmi a skutkami v praktickom žití. Žena je hodná  úcty po svojom mužovi. Je starostlivá, milujúca, robí mu spoločnosť. Zabezpečuje pokoj a naplnenie vedúce k  radosti a spokojnosti. Je mužovou pomocníčkou, čo vyjadruje oddanosť a spoluprácu. Treba si uvedomiť, že v prípade postavenia muža a ženy je zdôraznená aj spoločná ľudská prirodzenosť, že obaja sú stvorení na obraz Boží. Apoštol Pavol sa opiera o stvoriteľský poriadok, ktorý má trvalú výpovednú hodnotu a preto je uvádzaný ako príklad usporiadania v manželstve medzi mužom a ženou. Podľa Genezis, 2, 21-25, kde Pán utvorí ženu z Adamovho rebra, aby mu bola podobná a pomáhala mu a zároveň budú jedným telom. Ďalej v Liste Efezanom 5, 21-33 je uvedené, že: „...muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je Spasiteľom tela. Ako je teda cirkev poddaná Kristu, tak (nech sú ženy (poddané mužom vo všetkom... Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev... Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale ho živí a opatruje, ako aj Kristus cirkev; lebo sme údmi Jeho tela...

Následne apoštol Pavol píše o úprave vlasov a prikrývaní hlavy počas bohoslužby a pri prorokovaní tak u mužov, ako aj u žien. V tom období závoj na hlave značil, že žena je vydatá a podriadená mužovi ako hlave rodiny. Mohlo to mať aj význam v tom, aby ženy svojimi nezahalenými vlasmi neodvádzali pozornosť od bohoslužby svojím vzhľadom a krásou. Keďže boli aj z rôznych vrstiev, aby sa vlasy, konkrétne účesy a ozdoby nestali predmetom na ukazovanie moci a závisti. Preto vznikla potreba zabezpečiť rovnosť všetkých zúčastnených v rámci spoločenstva v božom chráme.

Vo všeobecnosti možno povedať, že rozdielna úprava vlasov symbolizuje odlišnosť medzi ženským a mužským pohlavím. Ide o podčiarknutie poriadku, ktorý je stanovený Bohom. Hľadajúc pôvod v Starom zákone, kde podľa Deuteronómium 22, 5 je tento predpis vyjadrený: „Žena nech sa neoblieka do mužských šiat, ani muž do ženských, lebo kto robí také veci, oškliví sa Bohu.“ V tomto prípade sa Boží predpis prenáša na vonkajší znak takým spôsobom, že muž má mať hlavu nepokrytú a vlasy ostrihané, pričom zase žena má mať hlavu pokrytú závojom a vlasy má mať dlhé. Pri takomto dodržiavaní bude zachovaná úcta voči autorite, teda voči Kristovi u muža a voči mužovi u ženy. Taktiež je to znakom podriadenosti sa autorite Boha, že Ho s vierou a bázňou prijímam a zachovávam voči nemu poslušnosť. Znamená aj vyjadrenie existencie vzájomného rešpektujúceho vzťahu medzi Bohom a človekom (mužom a ženou). Týmto sa zdôrazňuje aj Božia sláva, ktorou je Ježiš Kristus. Pripomína tiež skutočnosť poradia stvorenia muža a ženy, Genezis 2, 7 „...Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka – Adama“ a Genezis 2, 18 a 22 „...Nie je dobré byť človeku samému, urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná, ...vybral rebro z Adama a stvoril ženu, z jeho časti tela.“ Apoštol Pavol tiež poukazuje na fakt, že sú si navzájom rovní,  rovnocenní              v podobe Božích detí a zároveň potrební jeden pre druhého - v prípade darovania nového života ide o nezastupiteľné miesto oboch pohlaví. Spomína aj anjelov, ktorí sú tiež prítomní v božom chráme, na všetko sa dívajú, Prvý List Timoteovi 3, 16 „Vpravde velikým tajomstvom pobožnosti je (On), ktorý sa zjavil v tele, ospravedlnený bol v Duchu, zjavil sa anjelom, zvestovaný bol národom, uverili v Neho na svete, vzatý bol v slávu.“ Pripomína, že od narodenia – prírody – si muži upravujú vlasy v krátkych účesoch a ženy si pestujú vlasy, sú ozdobou hlavy ženy, pôsobia žensky. Výnimku nachádzame v Starom zákone, podľa knihy Numeri 6, kde sú uvedené predpisy pre tých, ktorí a zasvätia. V tomto prípade Pán ustanovil: „... ak nejaký muž alebo žena urobí nazirejský sľub a zasvätí sa Pánovi... Po celý čas jeho nazirejského sľubu nech sa britva nedotkne jeho hlavy; ... Musí si nechať voľne rásť vlasy.“


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium