Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11
 • Michaela Vyhnalová
  Zručnosť tvoriť kvalitné vzájomné vzťahy je založená práve iba na našej ochote udržiavať a prijímať vnútorný oheň lásky, vďačnosti a priateľstva nebeského Otca ku nám. Do akej miery dovolíme prehlbovať náš osobný vzťah s Pánom, do takej istej miery budeme vedieť skvalitňovať vzťahy s ostatnými.
  2020-11-11
 • Saša Tinková
  Túžime po láske, žiť ju, prijímať ju a následne dávať, čo sa nám vrchovate darí vtedy, keď sme tými, kými sme boli pôvodným božím zámerom stvorení. Sklamaní svetom, matériou, ľuďmi, kariérami, unavení vecami, zážitkami, ruchom, zhonom, hľadáme v duchovne mnohí práve toto. Spočinúť v tej Pravde - kto som, kam patrím. Pocítiť, že keď už sme tu, na tomto svete, tak to musí byť z nejakého dobrého dôvodu. A možno z toho najkrajšieho – z lásky...
  2020-09-08
 • sr. Vojtecha Mereďová SPraem
  Pán Ježiš dáva každému kresťanovi nejaký osobitný dar, aby týmto darom človek oslavoval Boha. Jednému dáva dar slova, aby mohol druhým hovoriť o Kristovi, sile a kráse viery. Druhému dáva milosrdné srdce, aby týmto obrazom oslavoval Božiu lásku. Tretiemu Pán dáva umelecký dar, aby písal ikony, obrazy Krista a svätých alebo staval pre Neho chrámy. No pre Pána je ešte iný neporovnateľný dar. Takýto dar je čistý, panenský život rehoľnice.
  2020-08-03

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Michaela Vyhnalová
Agapé

small_miska.jpg

Žena milujúca ľudí, život a Boha.

Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy. Život sa premenil na povinnú domácu „izoláciu“ s minimálnymi možnosťami sociálnych kontaktov. Ochabujúce ľudské osobné stretnutia vyúsťujú do pociťovanej frustrácie a zvýšenej miery podráždenosti v rámci komunikácie. Prameňom pokoja je vnútorná istota vedomia, že Boh, ako láskavý Otec sa stará v každom čase. Pokúsme sa sprostredkovať a šíriť Bohom predkladaný dobrotivý, tolerantný a múdry prístup ostatným okolo nás do maximálnej miery ako nám súčasné podmienky umožňujú.    

      V kresťanskom ponímaní možno rozdeliť lásku na tri stupne. Prvý stupeň predstavuje najnižšiu formu lásky tzv. EROS. Jedná sa predovšetkým o telesnú lásku, lásku vášnivú. Predstavuje zamilovanosť voči partnerovi alebo v rámci manželstva. Nemusí vždy byť iba spojená so sexuálnou láskou, ale môže predstavovať aj túžbu po určitých veciach. Vyššiu formu lásky označuje pojem FILEO. Často sa popisuje ako vzájomný vzťah vychádzajúci z hĺbky vnútra. Znamená ľúbiť, vyjadruje zaľúbenie v niečom, mať náklonnosť k niečomu. Je teda viazaná na určitý objekt. Najvyššiu formu lásky predstavuje láska založená na slobodnej, rozvážnej, hlbokej úprimnej vôli prameniacej z nezištnosti a obety. Láska – AGAPÉ je Božím darom. Zaiste nemáme tento dar schovávať v súkromí. Vyžaduje sa aktívne šírenie ďalej, ktoré si sám Boh od nás pýta. Každý jeden človek je hodný Božieho prijatia a láskyplnej opatery. Pán Ježiš Kristus pamätá na každého jednotlivca, s radosťou obdarúva a zahŕňa milosťami. Odpoveďou a vyjadrením vďačnosti voči Bohu sa stávajú aj naše realizované dobré skutky, otvorené oči a uši pre potreby núdznych a blížnych. Krásnym spôsobom agapé vystihuje prikázanie, ktoré Ježiš podáva svojim dvanástim učeníkom:

Evanjeliu podľa Matúša 10, 8: „...zdarma ste prijali, zdarma dávajte.“ 

      Predstavuje nevyhnutnosť, aby nám bola udeľovaná milosť a mali sme v živote hojnosť, slobodu, radosť a naplnenie. Preto sa od nás žiada aj vytrvalosť a úprimnosť. Iba v nepretržitom napredovaní podporovanom kresťanskou nádejou a vierou bude možné trpezlivo a s pokorou kráčať pod ochrannými krídlami milujúceho nebeského Otca. Vytvoríme priestor pre prijímanie duchovného pokrmu meniace vnútro. Vyžaduje sa veľakrát aj istá miera námahy, ktorá však v konečnom dôsledku slúži pre dobro, individuálny osobnostný a duchovný rast, ako aj znásobovanie lásky. Napríklad v otázkach odpúšťania blížnym. V prípade, že pociťujeme krivdu, či previnenie voči svojej osobe, máme tendenciu dané konanie, ba až konkrétnu osobu zavrhnúť. Vtedy je naozaj jedinou cestou a prejavom milosrdenstva úkon odpustenia, ktorým si navraciame osobnú stratenú slobodu. Pretože odpustenie charakterizuje pretrhnutie zviazanosti osôb negatívnymi pocitmi prežívania a reagovania. Až potom sa vytvorí priestor k začatiu procesu uzdravenia cestou bratskej a sesterskej lásky. Odpustiť rovná sa nezatvrdiť sa v ľudskosti k živému Bohu a k iným. Príklad uvádza Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Marka, v ktorom sa Ježiša zákonníci pýtajú, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých:

Evanjelium podľa Marka 12, 29-30: „...Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania.“

      Rovnako sa dáva Pán Ježiš za príklad, aby sme konali ako On. Odkrýva Boží charakter, ktorý žiada aj od nás prakticky uskutočňovať v každodennom žití.  

Evanjeliu podľa Lukáša 6, 35-38: „ Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.  Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.  Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium