Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13
 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Michaela Vyhnalová
Agapé

small_miska.jpg

Žena milujúca ľudí, život a Boha.

Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy. Život sa premenil na povinnú domácu „izoláciu“ s minimálnymi možnosťami sociálnych kontaktov. Ochabujúce ľudské osobné stretnutia vyúsťujú do pociťovanej frustrácie a zvýšenej miery podráždenosti v rámci komunikácie. Prameňom pokoja je vnútorná istota vedomia, že Boh, ako láskavý Otec sa stará v každom čase. Pokúsme sa sprostredkovať a šíriť Bohom predkladaný dobrotivý, tolerantný a múdry prístup ostatným okolo nás do maximálnej miery ako nám súčasné podmienky umožňujú.    

      V kresťanskom ponímaní možno rozdeliť lásku na tri stupne. Prvý stupeň predstavuje najnižšiu formu lásky tzv. EROS. Jedná sa predovšetkým o telesnú lásku, lásku vášnivú. Predstavuje zamilovanosť voči partnerovi alebo v rámci manželstva. Nemusí vždy byť iba spojená so sexuálnou láskou, ale môže predstavovať aj túžbu po určitých veciach. Vyššiu formu lásky označuje pojem FILEO. Často sa popisuje ako vzájomný vzťah vychádzajúci z hĺbky vnútra. Znamená ľúbiť, vyjadruje zaľúbenie v niečom, mať náklonnosť k niečomu. Je teda viazaná na určitý objekt. Najvyššiu formu lásky predstavuje láska založená na slobodnej, rozvážnej, hlbokej úprimnej vôli prameniacej z nezištnosti a obety. Láska – AGAPÉ je Božím darom. Zaiste nemáme tento dar schovávať v súkromí. Vyžaduje sa aktívne šírenie ďalej, ktoré si sám Boh od nás pýta. Každý jeden človek je hodný Božieho prijatia a láskyplnej opatery. Pán Ježiš Kristus pamätá na každého jednotlivca, s radosťou obdarúva a zahŕňa milosťami. Odpoveďou a vyjadrením vďačnosti voči Bohu sa stávajú aj naše realizované dobré skutky, otvorené oči a uši pre potreby núdznych a blížnych. Krásnym spôsobom agapé vystihuje prikázanie, ktoré Ježiš podáva svojim dvanástim učeníkom:

Evanjeliu podľa Matúša 10, 8: „...zdarma ste prijali, zdarma dávajte.“ 

      Predstavuje nevyhnutnosť, aby nám bola udeľovaná milosť a mali sme v živote hojnosť, slobodu, radosť a naplnenie. Preto sa od nás žiada aj vytrvalosť a úprimnosť. Iba v nepretržitom napredovaní podporovanom kresťanskou nádejou a vierou bude možné trpezlivo a s pokorou kráčať pod ochrannými krídlami milujúceho nebeského Otca. Vytvoríme priestor pre prijímanie duchovného pokrmu meniace vnútro. Vyžaduje sa veľakrát aj istá miera námahy, ktorá však v konečnom dôsledku slúži pre dobro, individuálny osobnostný a duchovný rast, ako aj znásobovanie lásky. Napríklad v otázkach odpúšťania blížnym. V prípade, že pociťujeme krivdu, či previnenie voči svojej osobe, máme tendenciu dané konanie, ba až konkrétnu osobu zavrhnúť. Vtedy je naozaj jedinou cestou a prejavom milosrdenstva úkon odpustenia, ktorým si navraciame osobnú stratenú slobodu. Pretože odpustenie charakterizuje pretrhnutie zviazanosti osôb negatívnymi pocitmi prežívania a reagovania. Až potom sa vytvorí priestor k začatiu procesu uzdravenia cestou bratskej a sesterskej lásky. Odpustiť rovná sa nezatvrdiť sa v ľudskosti k živému Bohu a k iným. Príklad uvádza Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Marka, v ktorom sa Ježiša zákonníci pýtajú, ktoré prikázanie je prvé zo všetkých:

Evanjelium podľa Marka 12, 29-30: „...Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania.“

      Rovnako sa dáva Pán Ježiš za príklad, aby sme konali ako On. Odkrýva Boží charakter, ktorý žiada aj od nás prakticky uskutočňovať v každodennom žití.  

Evanjeliu podľa Lukáša 6, 35-38: „ Ale milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre a požičiavajte, nič neočakávajúc za to, a vaša odplata bude hojná a budete synovia Najvyššieho, lebo On je dobrotivý aj k nevďačným a zlým.  Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete potupení; odpúšťajte a bude aj vám odpustené.  Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchom nasypanú dajú vám do lona; lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané.“ 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium