Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Mons. Jozef Tóth
Žiaci Nazaretského

small_small_Jozef Toth.JPG

Grékokatolícky kňaz. Pre vieru v Krista bol prenasledovaný. Pedagóg, spisovateľ a básnik. V minulosti bol Mons. Jozef Tóth prodekanom a spoluzakladateľom gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty.

Na svet som prišiel 20. Marca 1925 v Haniske pri Košiciach. Tak ako hebrejskí chlapci bez pôrodnej baby.

Prišiel som sem ako kozmonaut v skafandri vlastného tela, aby som zistil, čo tu všetko je a aké je a aký som ja. Prišiel som z tajomstva do tajomstva. Obchádzal som a obchádzam tento svet, zisťujem, čo sa deje vo mne i mimo mňa: vnímam, prijímam alebo zavrhujem – ale nikoho nezatracujem.

Plný úžasu i sklamaní, radostí aj utrpení – hovorím ako iní. Ako Jób! Všetko, čo mám, som dostal. Život i jeho obsah, čas i priestor. Medzi všetkým vidím najintímnejší súvis. Preto ani nie je dôležité, kedy a kde som prišiel na tento svet, ani to, čo som povedal: lebo všetko tu už bolo povedané. Chcel by som sa stať iba pripomienkou sebe, aj iným na ceste do kráľovstva tajomstva.

Stopy na mojej životnej ceste: detstvo a ľudová škola (a aká!) v rodnej Haniske. Potom tajomný postrk učiteľa a niekoho, a bol som na gymnáziu v Košiciach. Osem rokov som tam prežil medzi spolužiakmi, ktorí až dodnes zostali mojimi bratmi – a profesormi, ktorí i dodnes sú mojimi profesormi. Písal sa rok 1946. Vraj som dozrel.

Potom na prekvapenie moje i môjho okolia som sa objavil na Vysokej škole bohosloveckej v Košiciach. Po dvoch rokoch bol zasa akýsi „postrk zhora“ a už som bol na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Iný bol scenár a iné boli plány. Zasiahol nás mor. A tak som bol v neškolských rokoch 1950-1954 frekventantom Čiernej univerzity PTP – vojenských pracovných táboroch. Všetko, čo mám, som dostal. Tam som aj promoval. Diplom mi nevystavili. To nič.

Na povrchu sa už nedalo chodiť. Zostúpil som dolu. Žil som a obdivoval božskú komédiu! Bol som baníkom ducha. Pri systematickom vyprázdňovaní sveta som zistil, že som plný sily a krásy. A tak som ju rozdával. Dlho.

Roku 1989 postavili na námestiach morové stĺpy. Cholera ustúpila. Ale nezmizla. Môže sa znovu chodiť hore. Stíchli táraji slova a mecenášske trúby.

Od roku 1990 sa vraciam do svojej mladosti. Vyzliekam sa zo skafandra. Rozprávam mladým teológom i neteológom, aké sú božie cesty. Rád by som bol, keby to pochopili. Viem, pochopia to! A rád by som sa vrátil do tajomstva finále s takým srdcom, s akým som prišiel na tento svet. Maranatha. Amen.

Žil som v náboženskom prostredí: rodina, kláštor sestier Sv. kríža, kapláni, divadlá, akadémie a hlavne poézia sveta, prírody ako Boží projekt a život podľa tohto projektu.

Roku 1944 som narukoval do vojenského pracovného tábora, kde nám 4 študentom hrozil trest smrti, že máme údajne kontakty s partizánmi. Utiekli sem do hôr. Potom sme sa dostali do rumunského zajatia. Aj odtiaľ sme utiekli.

Ale k podstate: Moje krédo je nielen z Písma a z hlásaného slova a výchovy. Opakujem to stále s nevyvrátiteľnou a overenou istotou: Kresťanstvo nie je len náboženstvom, ale aj optimálnym antropologickým projektom na ľudský život, a to v každom ohľade.

Tento najjednoduchší a najkratší a najmúdrejší projekt je v stručných vetách: Milovať Boha a blížneho ako seba samého a milovať aj nepriateľov a tých, čo nás nenávidia a prenasledujú! Je to ústava lásky. Podľa nej bol stvorený vesmír, zem i človek. Žiadny iný systém, či ekonomický, filozofický, sociálny, rodinný, spoločenský, medzinárodný bez tohto projektu skrachuje. Na svete bolo, je a ešte viac bude bolesti, utrpenia a biedy, ak sa tento fundament stvoreného sveta nebude dodržiavať.

Preto vyznávam spolu s Chestertonom:

„Kresťanstvo ešte nežilo a má dosť síl, aby moderný svet rozvarilo na kašu.“ A my, žiaci Nazaretského, sme tu na to, aby sme to varenie realizovali. Kostolná evanjelizácia nestačí. Ja som s ostatnými bratmi nebol „hlasom volajúcim na púšti“, ale hlasom v mravenisku zla a diabla, v ktorom presvitalo Kristovo evanjelium. Humanita a demokracia, čisté umenie a pravé ľudské vzťahy, ktorých ouvertúru brilantne predspievali izraelskí proroci. To sú Boží muži, roe (vidiaci), básnici, moralisti i humanisti.

Som iba pokračovateľom týchto osobností, umocnený Kristom, v ktorom sa zavŕšilo proroctvo vykúpenia, čiže výstup z pekla smerom k očiste a ešte vyššie. Kresťanstvo je básňou a symfóniou dobra, pravdy a krásy. Toto bola a je moja domovina v časoch zlých i dobrých! A toto dielo tvoríte rovnako aj vy, drahí bratia v Kristovi.

Váš brat - Jozef


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium