Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - International Catholic Charismatic Renewal Services
SMERNICE O MODLITBE ZA UZDRAVENIE

small_small_healthy-cure-healing.jpg

Oficiálne smernice o modlitbe za uzdravenie vydané v spolupráci s kongregáciou pre náuku viery a Pápežskou radou pre laikov vo Vatikáne. Smernicu zverejňujeme so súhlasom ICCRS.

Slovo na cestu

Modlitba za uzdravenie je hlboko zakorenená v Písme a v katolíckej tradícii. Dnes, keď Cirkev reaguje na volanie po novej evanjelizácii, nanovo si uvedomuje dôležitosť uzdravovania v Ježišovej verejnej službe a v evanjelizácii Cirkvi v priebehu histórie.

Nové služby modlitby za uzdravenie vznikli v katolíckej charizmatickej obnove a v iných cirkevných hnutiach. Tieto služby sú často cestou, ako sa môžu ľudia stretnúť so životodarnou prítomnosťou zmŕtvychvstalého Pána. Takéto služby zároveň vyvolali potrebu pastoračného rozlišovania, aby sa zamedzilo preháňaniu a aby sa modlitba za uzdravenie konala primeraným spôsobom v súlade s vierou a sviatostným životom Cirkvi.

Mám veľkú radosť z publikácie týchto Smerníc o modlitbe za uzdravenie, ktoré sú ovocím dvanástich rokov teologickej reflexie a dialógu o tejto veľmi dôležitej téme. Tieto smernice sú pastoračnou aplikáciou Inštrukcie o modlitbách za uzdravenie, ktorá bola publikovaná Kongregáciou pre náuku viery v roku 2000 a príspevkom k účinnej implementácii tejto Inštrukcie. Pri vypracovaní týchto smerníc sa ICCRS snažila udržiavať úzke zväzky jednoty s inštitúciami Cirkvi, najmä s Kongregáciou pre náuku viery a s Pápežskou radou pre laikov. Tieto snahy urobiť učenie Cirkvi predmetom reflexie a štúdia a poskytnúť konkrétne usmernenie pre pastoračné uplatnenie je príkladom rastu „cirkevnej zrelosti“, ku ktorej blahoslavený pápež Ján Pavol II vyzýval všetky nové cirkevné hnutia.

Dúfam, že tento dokument bude katolícka charizmatická obnova na celom svete študovať a presadzovať a že sa stane vzťažným bodom pre všetkých, ktorí by chceli prijaté charizmy dať do služby Cirkvi a novej evanjelizácie.

Kardinál Stanislaw Rylko

Úvod

Potreba vypracovať smernice pre modlitby za uzdravenie vyrástla predovšetkým z „prekvapujúcej akcie Ducha Svätého“, z neočakávaného vyliatia milosti po skončení Druhého vatikánskeho koncilu. Toto tajomné Božie pôsobenie, ktoré sa stalo známym ako katolícka charizmatická obnova, spôsobilo, oživenie kresťanského života miliónov ľudí a prinieslo určité charizmy a duchovné dary v takom rozsahu, aký tu nebol od čias prvotnej Cirkvi. Bez toho, aby to bolo ľudsky plánované, táto obnova v Duchu sa stala konkrétnou realizáciou učenia koncilu o význame charizmatického rozmeru Cirkvi. Ako povedal pápež Ján Pavol II, Cirkev počas koncilu „znovu objavila charizmatický rozmer ako podstatný prvok seba samej. (...) Na základe tohto Božou prozreteľnosťou spôsobeného znovuobjavenia charizmatického rozmeru Cirkvi vznikli pred koncilom i po ňom v pozoruhodnom počte nové cirkevné hnutia a spoločenstvá.“ Predovšetkým mnohí ľudia zakúsili živú prítomnosť a silu Ježiša prostredníctvom uzdravení, ktoré spôsobil – či už fyzicky alebo vnútorne – v ich životoch.

Veľké rozšírenie chariziem uzdravovania a rozvoj rôznych spôsobov a praktík, akými sa vykonávajú, nastolili zároveň nutnosť rozumného rozlišovania, najmä zo strany pastierov Cirkvi. Rada svätého Pavla je v súčasnosti mimoriadne aktuálna: „Ducha neuhášajte, proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5, 19 – 21). Počas predošlých štyridsiatich rokov sme sa veľa naučili, ale veľa sa ešte musíme učiť o správnom vykonávaní darov uzdravovania a ich zapájaní do sviatostného života Cirkvi. V septembri 2000 urobila Kongregácia pre náuku viery prvý dôležitý krok vydaním dokumentu Inštrukcia o modlitbách za uzdravenie. V nasledujúcom roku Pápežská rada pre laikov usporiadala spolu s Medzinárodnou službou katolíckej charizmatickej obnovy (ICCRS) medzinárodné kolokvium, aby pokračovali v reflexii a v dialógu o službe uzdravovania. Na kolokviu sa stretli zástupcovia Vatikánu, teológovia a ľudia so skúsenosťami s modlitbami za uzdravenie z celého sveta, aby „vysvetlili podobu pravej cirkevnej služby uzdravovania.“ Na základe výsledkov tohto kolokvia vydala Teologická komisia ICCRS tieto smernice ako pomôcku pre uplatňovanie teologickej a pastoračnej orientácie Cirkvi pre všetkých, ktorí sú v službe modlitieb za uzdravenie ako aj pre tých, ktorí sú zodpovední za pastoračný dohľad.

Prečítať celú smernicu

Stiahnuť vo formáte PDF

 

Anglické vydanie
Guidelines on Prayers for Healing
by the Doctrinal Commission of ICCRS

Copyright © 2007 International Catholic Charismatic Renewal Services
All rights reserved
prepracované vydanie (apríl 2012)

ICCRS
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
tel.: +39 06 6988 7126/27
fax: +39 06 6988 7230
e-mail: info@iccrs.org
website: www.iccrs.org


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium