Youtube (odporúčané videá)


 

Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Pripomeňme si charakteristiku a identitu muža a ženy v ľudskom živote. Boh stvoril muža a ženu v jedinečnosti vlastnej danému pohlaviu. Utvoril ich tak, aby spoločne vytvorili komplexnú harmonickú jednotu.
  2021-10-08
 • Svätý otec František
  Drahí bratia, nech sa nám nestane takáto vec; pomôžme si navzájom, aby sme nepadli do pasce uspokojenia sa s chlebom a niečím k tomu. Lebo toto riziko prichádza znenazdania, keď sa situácia znormalizuje, keď sme sa ustálili a usadili s cieľom zachovať si pokojný život. Potom to, na čo sa zameriavame nie je „sloboda, ktorú máme v Ježišovi Kristovi“ (Gal 2, 4), jeho pravda, ktorá nás oslobodzuje (porov. Jn 8, 32), ale získanie priestoru a privilégií, čo je podľa evanjelia ten „chlieb a niečo k tomu“. 6 Tu zo srdca Európy nás to núti sa pýtať: nestratili sme trochu my kresťania horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva?
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, aby zostala slobodná. Dramatické obdobia dejín vašej krajiny sú veľkým ponaučením: keď bola sloboda zranená, zneuctená a zabitá, ľudskosť bola zdegradovaná a vzniesli sa búrky násilia, nátlaku a odňatia práv. Zároveň sloboda však nie je automatickým výdobytkom, ktorý sa nemení a zostáva raz a navždy. Nie! Sloboda je vždy cestou, niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obnovovať, bojovať za ňu každý deň.
  2021-09-21
 • Svätý otec František
  Ako bolo povedané, architektúra vyjadrovala pokojné spolunažívanie dvoch komunít, vzácny symbol veľkého významu, úžasný znak jednoty v mene Boha našich otcov. Tu cítim aj ja, ako mnohí z nich, potrebu „vyzuť si sandále“, lebo sa nachádzam na mieste požehnanom bratstvom ľudí v mene Najvyššieho. Následne, však, bolo Božie meno zneuctené: v šialenstve nenávisti, počas druhej svetovej vojny, bolo zabitých viac než stotisíc slovenských židov.
  2021-09-21
 • Michaela Vyhnalová
  Viera vlieva do srdca človeka pochopenie. V sile pôsobenia takéhoto chápania sme zároveň aj schopní odolávať životným udalostiam, ktorými sme počas našej existencie vystavovaní. Túto neochvejnú silu zakúšame v nádeji, ktorá pramení z Božieho slova skrze pôsobenie Ducha Svätého. Čiže uveriť, znamená byť hlboko zakorenený, mať pevné korene živené prameňom Božieho slova, ktoré nepretržite poskytujú potrebnú oporu v podobe chápania a videnia pravdy, ktorá znamená svetlo, bez ktorého by sme v živote neboli schopní obstáť.
  2021-09-13

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Príbeh - Daniel Juster
Výzva kresťanom so židovskými koreňmi v Cirkvi

small_maxresdefault.jpg

Dr. Daniel Juster sa v roku 1979 stal zakladajúcim prezidentom Únie Mesiánsko židovskej kongregácie.
Spoluzakladal Mesiánsko židovský biblický inštitút.
Spoluzakladal a je členom vedenia hnutia Toward Jerusalem Council II.

Prial by som si hovoriť s každým jedným z Vás osobne. Píšem ohľadne vášho povolania. Áno, máte osobitné povolanie. Dúfam, že budete stále viac a viac rozumieť tomuto povolaniu a nájdete v ňom svoj osudový zámer.

Objavenie môjho židovského povolania a moje náboženské zázemie

Skôr, ako sa o tomto s vami podelím, chcem, aby ste ma lepšie spoznali. Mám úžasné, pozitívne zázemie v kresťanských zboroch. Nikdy nebudem za to dostatočne vďačný. V Reformovanej cirkvi v Amerike som spoznal Ježiša (Yeshua) a počas kresťanských Biblických konferencií som sa hlboko oddal Pánovi. Navštevoval som Wheato College, Trinity Evangelical Divinity School. Vysokoškolské vzdelanie som nadobudol v Presbyteriánskom seminári. Naučil som sa veľa od pentakostálnych (letničiarov), lutheránov, metodistov, anglikánov, a baptistov. Potom som spoznal charizmatické a znovuobnoviteľské cirkvi. Tak veľmi si všetky tieto cirkvi vážim. V týchto cirkvách sa rozvinuli nádherné spôsoby vyjadrenia našej viery hudbou, modlitbami, žalmami a inými prejavmi, ktoré sú mi veľmi vzácne.

A potom, z tohto prostredia sa Boh dotkol mojej židovskej identity. Bolo to pred mnohými rokmi.

Približne 40 rokov som bol povolaný byť vo vedení Mesiánskych židov, najviac v USA a teraz v Izraeli. Čo bolo tým veľkým objavom? Tým objavom bolo to, že som bol povolaný identifikovať sa ako Žid a žiť ako Žid. Toto spôsobilo radikálne presmerovanie môjho života. Bol som veľmi poctený, že drahí mentori, vedúci cirkví a profesori ma podporovali v tomto novom objave. Bolo to skutočne veľmi úžasné, že som našiel také pochopenie a podporu.

Žiť ako Žid

Čo myslím tým, keď hovorím o identifikovaní sa a živote ako Žid? Odpoveď na túto otázku prišla s mojím novým pochopením. Študoval som Písma s cieľom vyhľadať informácie o identite a živote kresťanov židovského pôvodu v priebehu prvého storočia; tých ľudí, ktorých život odrážal to, čo im odovzdali apoštoli žijúci medzi Židmi v Izraeli.

Môj objav bol pre mňa fascinujúci: apoštoli očakávali a učili, že Židia, ktorí prišli k viere v Yeshuu/Ježiša boli naďalej pozvaní žiť a identifikovať sa ako Židia. Židovskí veriaci v Yeshuu mali žiť oboje, ako súčasť svojho ľudu a tiež ako súčasť Tela veriacich vytvoreného zo Židov a pohanov. Niektorí pochybovali o tom, či apoštol Pavol bol v súlade s ostatnými apoštolmi. Hlavný dôkaz v Skutkoch apoštolov nám však ukazuje, že Pavol sa zaviazal pokračovať v židovskom spôsobe života.

V Skutkoch 21 sa zapája do obety osobitne pre to, aby dosvedčil, že žije ako verný aktívny Žid. Toto zostáva jeho svedectvom až do konca tejto knihy. V Korinťanoch 7 radí tým, ktorí boli povolaní Evanjeliom, aby zostali v tom povolaní.

Kľúčový verš pre dosiahnutie tohto záveru bol v Rim 11:29, kde sa píše, že „Božie dary a povolanie (Izraelu) sú neodvolateľné.“ Židia majú neodvolateľné povolanie! Je založené na Božej zmluve, zmluve Boha s Izraelom. Máme stále existovať ako osobitný ľud v poriadku Novej zmluvy. Pavol nazýva túto skupinu „zvyšok Izraela vyvolený z milosti“ (Rim 11:5) Tento objav, ako židovskí nasledovníci Yeshuu žili, mi nedal odpoveď na otázku prečo?

Prečo žiť ako Žid?

Ďalšie štúdium odhalilo odpoveď na otázku prečo. Naša existencia ako vyvoleného ľudu je jedným z dôkazov existencie Boha. Naše znovu-sťahovanie sa do našej starodávnej domoviny je toho ďalším dôkazom. Písma obsahujú mnoho veršov, v ktorých sa tento prísľub znovu-sťahovania. My môžeme byť len nádhernou časťou toho svedectva o Božom prisľúbení zachovať nás ako vyvolený ľud, ak žijeme ako súčasť tejto charakteristickej črty. Jedinečné národno-etnické svedectvo je súčasťou nášho kňazstva ako ľudu. Pridanie Božieho kňazstva pre ľudí zo všetkých národov neodstraňuje jeho starodávny kňazský ľud.

Ako som študoval viac, porozumel som, že židovský kňazský život má korene v zmluvách hebrejskej Biblie. Keďže Nová zmluva nahrádza Mojžišovu zmluvu, všetko platí nanovo. Nová zmluva však v Jeremiášovi 31 a 33 sľubuje jedinečné zachovanie židovského ľudu. To predpokladá model života, ktorý je zakorenený v Tóre, osobitne v zachovávaní soboty a sviatkov a iných osobitných aspektov života. V Izraeli je taký model zakotvený v národnej legislatíve a dokonca aj sekulárni ľudia sa spájajú s týmto rytmom. Národ má jazyk, krajinu a kultúru. Toto platí aj pre nás. Naša kultúra, ktorá má korene v Tóre, sa v dejinách tvorivo vyvíjala , a ako všetky kultúry obsahuje dobrú a krásnu prax, a iné praktiky, ktoré by mali byť zamietnuté, keďže sú v protiklade k písmu a duchu Biblie.

Príhovorný zmysel židovského života

Pred niekoľkými rokmi som dostal nový pohľad alebo zjavenie. Pochopil som židovský spôsob života ako príhovor za vykúpenie Izraela a iných národov. Na to, aby sme to skutočne dokázali, musí byť Yeshua (Ježi&scaron naozaj v centre našej pozornosti

Všetky sviatky, napríklad, sú prorockými a vytvárajú to, čo zobrazujú. Všetky sviatky, napríklad, sú prorockými a vytvárajú to, čo zobrazujú.. Pascha (sviatky Veľkej noci) dúfa v deň, keď bude Izrael plne znovu zjednotený a všetky národy vstúpia do zasľúbenej zeme, ktorú im pripravil Boh. Je to proroctvo knihy Zjavenia – celosvetové epidémie a exodus Božieho národa smerujúceho k plnosti spásy. Shavuot alebo Turíce očakávajú Ducha, ktorý sa vyleje na každého človeka. Rosh Hashanah alebo biblickejšie Yom Teruah (trúbenie na šofar) vyzýva k návratu Yeshuu a k Božiemu súdu. Deň zmierenia (Yom Kippur) vyzýva k odpusteniu Izraelu a národom. Sukkot, alebo Sviatok stánkov je slávnosťou Božieho kráľovstva vo všetkých medzinárodných dimenziách. Všetky sú plné významu súvisiaceho s poslednými dňami, alebo ako hovoria učenci, s eschatológiou.

Pre tých z Vás ktorí ste súčasťou Cirkvi: prijmite povolanie

Takže ste v cirkvi. Milujete svoju cirkev, pastora, ľudí a program. Teraz očakávate, že poviem, že by ste mali byť v Mesiánskej židovskej kongregácii. Vaše opevnenie je zdvihnuté. Našli ste Mesiánsku kongregáciu vo svojom meste, kde budete môcť dozrieť v biblickej viere a ľudskosti. Toto je tiež pravda o mnohých cirkvách, avšak je oveľa viac možností výberu cirkvi!

! Nežiadam vás, aby ste zmenili kongregáciu, patríte presne do tej, do ktorej vás skutočne viedol Duch. Žiadam vás však, aby ste zvážili svoje židovské povolanie a identitu.

Áno, je jednoduchšie žiť toto povolanie v kontexte kongregácie, kde ste povzbudzovaní tak robiť a celá kongregácia je v tomto zjednotená. Hoci, aj keď je to jednoduchšie, z biblického pohľadu to nie je povinné. Božie dary a povolanie predpokladajú zmluvnú zodpovednosť, ale nie vo všetkých ohľadoch nám bolo povedané, ako podľa nich žiť. Je to privilégium, nie otroctvo.

Možno, že ste veľmi ďaleko od Vášho židovského povolania a identity. A možno nie ste až tak ďaleko. Ak však budete pokračovať bez spojenia s týmto povolaním a identitou, mohli by ste vy aj vaše deti ako Židia stratiť cieľ svojho života. Toto povolanie Vás odlišuje od iných kresťanov. Niektorí hovoria, že napĺňajú svoje povolanie ako Židia a potom sa jednoducho obhajujú rovnakými ťažkosťami, ako by uviedli kresťania z ostatných národov. Toto nie je zmysel jedinečného židovského povolania. Je veľa vecí, ktoré môžete robiť.

Po prvé, buďte v kontakte e s ostatnými Židmi. To zahŕňa Mesiánskych Židov aj Židov, ktorí nepoznajú Yeshuu. Nejakým spôsobom sa staňte súčasťou väčšej židovskej komunity a hľadajte nejaké spojenie s Messiánskou židovskou komunitou. Môžete byť priateľmi s členmi Mesiánskej komunity, navštevovať oslavy sviatkov a navštevovať sa pravidelne počas Sabbathu. Môžete sa stať členom židovského komunitného centra, navštevovať kurzy, študovať hebrejčinu, zúčastňovať sa diskusných skupiniek, v ktorých sa diskutuje o knihách, dokonca pravidelne navštevovať synagógu. Sú synagógy, ktoré akceptujú vašu prítomnosť, pokiaľ nebudete príliš presviedčať na vašu vieru.

Po druhé, buďte v kontakte s Izraelom. Príďte na výlet, a nielen navštíviť sväté miesta. Spojte sas Mesiánskou židovskou kongregáciou v Izraeli. Sú podujatia a výlety organizované Mesiánskymi židovskými kongregáciami. Toto je veľmi dobrý spôsob, ako znovuobnoviť kontakty.

Po tretie, podporujte službu židovskému národu. Každý môže nejako prispieť modlitbou alebo dávaním. Čítajte informačné materiály a webové stránky.

Po štvrté, zahrňte židovský spôsob života do svojho osobného a rodinného spôsobu života. Môžete chváliť Boha v nedeľu, ale môžete tiež využiť piatkový večer ako začiatok osobného a/alebo rodinného Sabbathu. K dispozícií sú veľmi dobré Mesiánsko-židovské usmernenia, ktoré Vám pomôžu. Môžete tiež nájsť spôsoby, ako sa zapojiť do biblických sviatkov v osobnom a rodinnom živote.

Po piate, porozmýšľajte nad podporou Mesiánskej malej skupinky (Chavuarah) alebo skupiny priateľov, ktorí sa stretávajú pravidelne, aby tak zapojili židovských veriacich a pohanov, ktorí majú záujem, do židovskej chvály, diskusie a spoločnej služby. Porozprávajte sa so svojím pastorom o tom, ako by sa toto mohlo dosiahnuť tak, aby ste boli pri tom nápomocní. Môžeme vám pomôcť v tomto dialógu a poskytnúť Vám zdroje pre Váš zbor/ komunitu, aby ste mohli lepšie slúžiť svojim židovským členom.

Po šieste, zaviažte sa študovať najlepšie Mesiánsko-židovské knihy a brožúrky. Toto veľmi pomôže. Budete vidieť Bibliu zo židovského pohľadu. Prehĺbi to Vaše porozumenie a zvýši Vaše ocenenie Svätého Písma a prepojenie s ním.

Je ešte oveľa viac vecí, ktoré sa môžu urobiť. Vaše dary a povolanie ako Žid v Novej zmluve predpokladajú zmluvnú zodpovednosť zachovať židovský spôsob života a identitu. Nezmenšime veľkosť počtu Izraelitov asimiláciou, ale buďme súčasťou Božieho veľmi osobitného zámeru s nami ako Židmi v Mesiášovi Yeshuovi. Toto je naše povolanie.

A nakoniec, myslite na svoje deti a prepojte ich so židovským spôsobom života. Existujú úžasné možnosti Mesiánskych židovských konferencií, tréningových programov pre učeníkov, ktoré poskytujú subjekty ako sú Revive Israel a Gateways Beyond,Youth With a Missions Jewish Study Programs (Oži Izrael a Dvere za, Mládež so židovskou misiou, študijným programom), a ešte oveľa viac. Pomôžte Vašim deťom znovu sa spojiť s ich židovským dedičstvom.

Radi by sme Vám v tomto pomohli. Tikkun International, ktorá spája sieť kongregácií v USA, je strešnou organizáciou služieb v USA a v Izraeli. Máme takisto kontakty na subjekty v Rusku, na Ukrajine, Cypre, Brazílii a Argentíne. Dovoľte nám v tejto oblasti slúžiť Vám a Vášmu zboru. Ste súčasťou úžasného daru a povolania, ktoré je neodvolateľné. Nevzdávajte sa svojho povolania a svojho ľudu. Boh mal cieľ, prečo vás stvoril ako Žida. Začnite ho preto hľadať. Pri tom všetkom sa ubezpečte, že v centre vášho života je Yeshua, a že viete, že vaše povolanie môže byť naplnené iba mocou Ducha Svätého.

Nech Vás Yeshua hojne požehná!

 

Dr. Daniel Juster 


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium