Dobré správy

 • Michaela Vyhnalová
  Vzdelanosť spolu s vychovanosťou sú predpokladom k pozitívnemu a hodnotne, zmysluplno vedenému životu. Avšak iba predpokladom, nie zárukou. Samotná kategória rozlišovania dobra a zla v živote človeka sa nemusí zakladať na stupni dosiahnutého vzdelania. V mnohých prípadoch ani nevyplýva od tejto veličiny. Ľudské srdce, svedomie a vôľa jednotlivca sú práve rozhodujúce kategórie smerujúce k voľbe medzi dobrom a zlom.
  2021-04-01
 • Michaela Vyhnalová
  Skutočnosť pôsobenia Eucharistie na duchovný život v zmysle, že iba pravé prijímanie s kresťanskou vierou neustále oživuje pôsobenie a prítomnosť Ducha Svätého a jeho darov v živote každého veriaceho. Bez toho prameň živej viery v duši kresťana vyschne. Áno, my môžeme chodiť do kostola a prijímať Eucharistiu denne, no čo z toho, ak to bude iba mechanické, iba praktikum, že sa to má, či musí a naše vnútro je kdesi inde, uzatvorené a neprítomné. Bude to len prázdny úkon, ktorý sa nepremení na milosť, neprinesie žiadnu úrodu. Aj počas pandémie sa môžeme naďalej duchovne sýtiť čítaním Svätého Písma. To je v súčasnosti naša forma Eucharistie. Avšak tu je aj druhá rovina. Okrem čistoty a úprimnosti vo viere máme predovšetkým vydávať svedectvo svojim životom.
  2021-03-15
 • Richard Rohr
  Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom strachom. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom neprávosťou a nenávisťou. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom prívalom nárokov a protinávrhov. Boh nemôže byť v našom vnútri naplnenom internetom a analýzami. Boh k nám nemôže prehovoriť v hluku a v prostredí klamstiev. Boha nemožno nájsť, keď sú všetky strany tak ďaleko od ,, sokoliara.“ Boh sa nemôže narodiť, iba ak v lone lásky. Tak ponúkni Bohu to lono.
  2021-03-12
 • Michaela Vyhnalová
  Zasiahnutím prítomného fenoménu ochorenia COVID-19 sa takmer všetko existujúce „vykoľajilo.“ Úplne sa eliminoval zabehnutý kolobeh „bežiaceho sveta.“ Na čo sme boli dovtedy zvyknutí, stalo sa náhle nedostupným. Čo sa považovalo za normálne a bežné, nadobudlo charakter výnimočnosti. Áno, prišiel čas na veľkú „skúšku“ každého srdca. Zažívame novú skúsenosť, na ktorú sa pripraviť z ľudského hľadiska nedá. Avšak z pohľadu kresťanského áno. Teraz sa význam kresťanskej viery preukazuje v celej podobe. Život robí znesiteľnejším. Dáva istoty a nádeje, ktoré svetský, materiálny svet nemôže ponúknuť. Ako veriaci máme príležitosť stať sa nositeľmi viditeľnej formy.
  2021-01-21
 • Michaela Vyhnalová
  „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“
  2020-12-11

Video

Prorocká výzva Geoffa Poultera pre Slovensko, ktorá sa začína napĺňať.


Zaujímavá a výpovedná skúsenosť západoeurópskeho muža s hinduizmom, budhizmom, jógou, ezoterikou a okultizmom.


Príbeh bývalého teroristu, ktorý dnes spája etniká a kmene.
Stephen Lungu


Hudobníčka Lacey Sturm, bývalá speváčka kapely Flyleaf, bola presvedčenou ateistkou a mala v úmysle vziať si život... ale zrazu sa všetko zmenilo.


Všetci sme súčasťou veľkého príbehu. Veľký príbeh sveta tvoria minulé a aktuálne životné príbehy jednotlivých ľudí. Portál mojpribeh.sk je zameraný na najdôležitejší moment príbehu sveta a jednotlivca a tým je osobné stretnutie človeka s Bohom.

Správa - Prof. Peter Šiška
Aká je rodina založená na biblických princípoch?

small_peter-siska1.jpg

Slovenský disident žijúci v Amerike.
Professor na Univerzite (United States Military Academy, West Point,New York), zo Slovenska má doktorát z prírodných vied (RNDr), kandidát vied (CSc) a z Ameriky Ph.D.

Úvod 

Pri pozornom čítaní Starého Zákona objavíme veľmi komplexné a dynamické zmeny vo vývoji rodiny, ktoré prebiehali počas niekoľkých tisícročí. Kniha Genezis predstavuje na začiatku rodinu iba v monogamickej podobe (Genezis 1:27). “Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu.” Na tento model sa odvoláva aj Ježiš vo svojej odpovedi ku poslucháčom, ktorí nesúhlasili s jeho názormi vzhľadom na nerozlučiteľnosť manželstva. “Veď Mojžiš nám dovolil napísať rozvodný list a manželku prepustiť a ty nám teraz vravíš, že kto sa rozvedie a znovu ožení, cudzoloží?” Ježiš odpovedá stručne:” Mojžiš to urobil pre tvrdosť vášho srdca, ale na začiatku to tak nebolo” (Mk 10: 1-12). V tejto kontroverzii máme zachytenú celú problematiku modernej rodiny. Nie sme schopní udržať naše manželstvá na tomto jednoduchom princípe monogamie: ”JEDEN MUŽ A JEDNA ŽENA a to až do konca života!” Moderná doba je v podstate polygamia, ktorá sa pre slabosť ľudského charakteru vlúdila už do biblickej doby. Praotec Abrahám nemal potomka so svojou manželkou Sárou a vtedy Sára ponúka Abrahámovi svoju slúžku Agar. Situácia nekončí dobre a po prvý krát je v Biblii zachytená rodinná kríza. Agar je vyhnaná so synom Izmaelom do púšte a dáva základ novému početnému národu. Mnohí vidia dnešný konflikt na Blízkom Východe ako pokračujúci konflikt medzi synmi Abrahámovými Izákom a Izmaelom.

Moderný svet vo svojej sekulárnej filozofii nie je schopný vyriešiť tuto otázku. Rozvody a nové manželstvá sú iba inou formou starej polygamie, ktorá nepridáva k šťastiu detí. Rozvod a nové manželstvá sú prejavom egoizmu, v ktorom rodičia uprednostňujú svoje záujmy pred záujmami svojich detí. Od narodenia svojho prvého dieťaťa až do posledného mi bolo jasné, že detské duše majú vpísaný zákon, ktorý je proti rozvodom svojich rodičov. Moderný politicky korektný svet, ktorý často prelieva krokodílie slzy nad chorými zvieratami, nevyleje ani jednu slzu nad utrpením detí, ktoré nevýslovne trpia pri rozvádzaní svojich rodičov. V kresťanskom ponímaní manželstvo nadobúda oveľa vyššiu hodnosť, je pozdvihnuté na úroveň vzťahu medzi Kristom a jeho nevestou Cirkvou (List Efezanom 5:22-23) a v tomto vzťahu niet miesta pre rozvod.

Biblická štruktúra rodiny

Rodina je systém, ktorý pracuje na plné obrátky iba vtedy, keď si každý člen rodiny plní presne svoju úlohu. Nie je možné aby sa napríklad auto mohlo vôbec pohnúť z miesta, ak by čo i len jedna súčiastka nebola na správnom mieste. Biblia nám dáva základné princípy ako má tento poriadok vyzerať. Základom rodinného vzťahu je vzájomná láska a úcta medzi rodičmi. Podľa Biblie otec je hlava rodiny a manželka ho má rešpektovať ako hlavu a vodcu rodiny. Otec sa jej odpláca láskou a je schopný obetovať sa pre svoju manželku (Efezanom 5: 22-28). Teda tento biblický obraz jasne vylučuje akýkoľvek nedostatok úcty jeden k druhému a akýkoľvek nedostatok vernosti. Manželská vernosť je po vzájomnej úcte druhý najdôležitejší pilier, ktorý udržuje rodinu. Sekulárna spoločnosť pomocou médií a vlastnej liberálnej filozofie oslabuje tento základný pilier a spôsobuje trhliny v rodine. V biblickom vzťahu je iba absolútna vernosť a varovanie vyhýbať sa všetkému čo by len navonok vyzeralo zle vo veci manželskej vernosti. Napríklad v niektorých kultúrach vo svete ak sa organizujú spoločenské posedenia v práci, alebo v súkromnom priestore obaja manželia musia byť zákonite pozvaní do spoločnosti. Pozvať iba jedného z manželov sa pokladá za neslušné a vzbudzuje podozrenie. V Európe kde prebehla vlna silnej sekularizácie je to práve naopak. Takéto predstavy sú zvrátené a niet sa prečo čudovať, nad narastaním rozvodovosti. Vzťah medzi rodičmi v manželstve je vzťahom medzi Kristom a jeho Cirkvou, je to vzťah posvätný a má zvláštne poslanie od samotného Boha (Efezanom 5: 32).

Deti

Ďalším dôležitým rodinným prvkom sú deti. V Biblickom ponímaní deti sú predovšetkým predmetom požehnania Nebeského Otca. Tento principiálny pohľad na deti sa stal v sekulárnej spoločnosti predmetom manipulácie, ktorá má za následok devalváciu hodnoty dieťaťa a rodiny. Lekárska veda sa mieša do rodinného života ako mechanicky odstreďovač: keď nechcem mať deti tak zapnem tento gombík a dieťa je zničené a keď sa rozhodnem mať dieťa pôjdem zase k lekárovi a urobím in-vitro fertilizáciu a budem mať toľko detí koľko chcem a tie zvyšné hodím do odpadového koša. Človek nie je ochotný nechať rozhodnutie na Boha, lebo sa domnieva, že on všetko vie lepšie aj bez Boha. Kristov model pozdvihuje manželstvo na najvyššiu výšku – ako vzťah Boží a nie živočíšny.

Deti majú mať rodičov vo veľkej úcte a vážnosti. Táto úcta je zakotvená na mnohých miestach v Písme od desatora Božích prikázaní cez knihu Sirachovu, až k Efezanom 6: 1-3, kde sa jasne hovorí, že ten kto si váži rodiča bude požehnaný a dožije sa vysokého veku. Keď bohatý mladík prišiel za Ježišom a spýtal sa ho čo má robiť aby bol spasený prvé čo Ježiš mu odpovedal bolo: “poznáš prikázania cti otca svojho a matku svoju?” (Marek 10: 17-22.) Dnes je aj táto úcta dopletená, deti vyrastajú nedisciplinovane a bez dostatočnej úcty k rodičom. Rodičia neukazujú lásku, ale sebalásku, ktorá nie je schopná vychovávať deti disciplinovane. Skutočná láska je objektívna a nemôže strpieť nedisciplinovanosť svojho dieťaťa. Obaja rodičia musia stráviť s deťmi čas, aby sa ich vzťah pozitívne vyvinul a aby dali deťom pevný základ morálnych hodnôt do života.

Ďalší biblický zákon sa týka vzájomného vzťahu medzi súrodencami. Tento vzťah môže existovať od efektívnej spolupráce až po totálne zničenie jeden druhého. Ľudské vzťahy odrážajú celú škálu týchto vzťahov. Pamätám si na svoje prvé zamestnanie poštára na dedine. Každý deň som musel isť do rodín roznášať poštu. Často súrodenci bývali v tom istom dome a dvore avšak medzi nimi boli totálne vojny. Žiaľ tieto vzťahy som videl rozpadávať sa s časom aj vo vlastnej rodine. Neviem prečo, ale ľudia s vekom sa stavajú viac nevraživí a nepriateľskí jeden ku druhému. Láska medzi súrodencami najmä vo vyššom veku je vzácna. Je to jasný dôkaz toho ako máme neustále pracovať na našich vzťahoch. V prvom liste Petrovom kapitola 5 verš 8, sa dočítame: “Diabol obchádza ako ručiaci lev a hľadá koho by zožral.” Ježiš dodáva: “keď zlý duch je vyhnaný zo svojho miesta vezme si na pomoc sedem zlých duchov horších od seba a vráti sa naspäť k tomu človeku z ktorého bol vyhnaný a stav takého človeka je ešte horší ako bol predtým (Lukáš 11: 24-26). Život je denno denný zápas so zlom, ktorý začína od vlastnej rodiny. Rodina sa musí zomknúť celou silou okolo Krista a držať sa ho neprestajne inak nie je možné žiť v rodinnej harmónii ani medzi súrodencami. Žalm 132 jasne píše: aké je krásne a milé keď súrodenci žijú pospolu…” Na svete nič neprichádza zadarmo. Ak si hmotné veci vyžadujú veľa práce čo potom duchovné, ktoré majú vyššiu hodnotu? Ak rodičia chcú vytvoriť dobré prostredie a utvoriť trvanlivé dobré vzťahy medzi súrodencami musia sa s nimi denne zaoberať. K tomu patrí denná spoločná modlitba. Matka Tereza hovorí: “Rodina, ktorá sa spoločne modlí aj spolu vydrží!” Rodina sa musí denne posväcovať. Deti nie sú iba súrodenci ale aj dediči kráľovstva nebeského a preto musia pocítiť, že tento rodinný vzťah je posvätný. Kresťan má však obrovskú pomoc s darmi Ducha Svätého. Rodina je zväzok, v ktorom ak panuje Duch Svätý, prináša veľkú úrodu. Sekularizovanému človeku zostáva iba spoliehať sa na svoje vlastné sily, ktoré sú veľmi obmedzené. Kresťanská rodina však nemôže stáť na pol ceste musí to byť úzke zomknutie sa okolo Krista a jeho učenia.

Záver

Niet na svete väčší dar ako harmonická rodina. Toto nie je iba ideál, ale prísľub ktorý život evanjelia zaručuje. Svet bez Boha prináša humanizmus na riešenie svetových kríz, rozumovanie namiesto múdrosti. Bez Ducha Svätého sa toto rozumovanie stáva málo užitočným a prináša iba dočasné riešenia, ktoré vlastne iba odkladajú riešenie skutočných problémov do neurčita. Napríklad Čínska vláda dovolila iba jedno-detné rodiny. Dnes je v Čine 50 miliónov viac mladých mužov ako žien. Ak si uvedomíme, že celé Slovensko má iba 5 miliónov obyvateľov a v Čine pobehuje 50 miliónov mladých mužov bez akejkoľvek nádeje na rodinný život tak zistime, že manipuláciou s rodinným životom sa môže ľudstvo dostať na okraj katastrofy. Zdravá harmonická rodina založená na láske medzi jedným mužom a jednou ženou je odblesk pravého naplnenia biblického učenia. Harmonická rodina sa nezrodí na svetských základoch, ale iba na uholnom kameni, ktorým je Ježiš Kristus.


Späť na svedectvá | | Staň sa priateľom mojpríbeh.sk na FB a ohlasuj evanjelium